Zoeken
Kantoorinformatie

Stassen Kreutzkamp Advocaten
Broekhem 9
6301 HD Valkenburg

T: 043-601 0216
F: 043-601 3061
E: info@stassenkreutzkamp.nl

Secretariaat:
Ingrid Kuypers
Jolanda Tummers

Parkeren

Er is parkeergelegenheid aan de achterzijde van het kantoor. 

Interessante links

vindt u onderaan de contact pagina

Blog Index
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation

Bestuursrecht regelt  onder meer op welke wijze de overheid beslissingen moet nemen en welke maatregelen U kunt nemen als U het niet met  zulk een beslissing eens bent. Is Uw aanvraag voor een uitkering onterecht afgewezen of is Uw uitkering onterecht stopgezet? Maakt U bezwaar tegen een verleende vestigingsvergunning? Aan U wordt bijvoorbeeld door de gemeente een last onder bestuursdwang opgelegd, omdat U zonder vergunning heeft gebouwd.

Een bestuursrechtelijke zaak begint volgens de algemene bestuurswet met het indienen van een bezwaarschrift bij de instantie die de beslissing heeft genomen, bijvoorbeeld het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur laat zich veelal adviseren door een onafhankelijke commissie. De gemeente kan dat advies volgen of juist niet. In de meeste gevallen zal het gemeentebestuur het advies opvolgen. Bent U het niet eens met de beslissing van het gemeentebestuur op Uw bezwaar dan kunt U de zaak voorleggen aan de bestuursrechter. De bestuursrechter toetst of de beslissing van het gemeentebestuur juist is. Besturen wordt overgelaten aan het Gemeentebestuur. De procedure bij de bestuursrechter vangt aan via het indienen van een beroepschrift bij de  Rechtbank. Bij spoedzaken kan een verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen worden ingediend. In het geval U het niet eens bent met de beslissing van de bestuursrechter dan bestaat er nog de beroepsmogelijkheid bij de  Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te ’s-Gravenhage of de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Ook bij deze instanties kunt U weer om een spoedvoorziening vragen.

Tot het bestuursrecht behoort ruimtelijke ordening. Immers, over de wenselijkheid van bepaalde ontwikkelingen in de inrichting van onze omgeving kunnen overheden, bedrijven en particulieren heel verschillend denken. Dit zogeheten ruimtelijke bestuursrecht kent een uitgebreide en gedetailleerde wetgeving, die de afgelopen jaren veelvuldig is gewijzigd en vernieuwd.  De WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is daarvan een belangrijk voorbeeld.